test

Chuyên mục

Trắc Nghiệm Hoá Học

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C. Xenlulozo D. Glucozo Đáp án đúng: A Chất có chứa nguyên tố Nitơ là Metylamin. Metylamin, còn được gọi...

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. K, Zn, Mo B. Mn, Cl, Zn C. C, H, B D. B, S, Ca Đáp án đúng:...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A. Flo B. Clo C. Oxi D. Nito Đáp án đúng: A Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là...

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất?

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất? A. Bị khử B. Nhận proton C. Bị oxi hóa D. Cho proton Đáp án...

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là?

Trong các hợp chất hữu cơ Cacbon luôn có hóa trị là? A. I B. II C. III D. IV Đáp án đúng: D Trong các hợp chất hữu cơ...

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là?

Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là? A. Khí Nito và hơi nước B. Khí Cacbonic và khí Hydro C. Khí...

Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là?

Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là? A. NaCl B. CaCl2​ C. Ca(HCO3​)2​ D. Na2​SO4​ Đáp án đúng: C Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là...

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng?

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng? A. Số hiệu nguyên tử B. Số khối C. Số nơtron D. Số electron hóa...

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với Nhôm?

Mô tả nào dưới đây không phù hợp với Nhôm? A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3. B. Cấu hình electron 3s23p1. C....

Công thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là?

Công thức chung của Oxit kim loại thuộc nhóm 1A là? A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO. Đáp án đúng: C Công thức chung của Oxit kim loại...