test
Trang chủTrắc Nghiệm Hoá HọcSố thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng?

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng?

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng?

A. Số hiệu nguyên tử

B. Số khối

C. Số nơtron

D. Số electron hóa trị

Đáp án đúng: A

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng Số hiệu nguyên tử nguyên tố.

Số hiệu nguyên tử (cũng gọi là số proton) của một nguyên tử là số proton trong hạt nhân của nó, và nó cũng là chỉ số xác định vị trí của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên website Bảng tuần hoàn hóa học. Mọi trang web khác sử dụng nội dung này đều là copy!

Giải thích chi tiết đáp án

Để hiểu tại sao số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố, chúng ta cần hiểu về cấu trúc và tổ chức của bảng hệ thống tuần hoàn cùng với cấu tạo của nguyên tử.

Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn: Bảng hệ thống tuần hoàn là một bảng sắp xếp các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số hiệu nguyên tử. Mỗi ô trong bảng này biểu diễn cho một nguyên tố hóa học.

Số Hiệu Nguyên Tử (Số Proton): Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là số proton có trong hạt nhân của nguyên tử đó. Proton là một trong các loại hạt cơ bản tạo nên nguyên tử và có điện tích dương.

Số Thứ Tự Ô Nguyên Tố: Số thứ tự của một ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn là chỉ số xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng.

Giải Thích:

Mỗi ô trong bảng hệ thống tuần hoàn đại diện cho một nguyên tố hóa học cụ thể.
Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố chính là số proton có trong hạt nhân của nguyên tử đó.
Vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn được xác định dựa trên số hiệu nguyên tử của nó.
Do đó, số thứ tự của ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn chính là số hiệu nguyên tử của nguyên tố tương ứng.
Ví dụ: Hydro (H) có số hiệu nguyên tử là 1 và nó được đặt ở vị trí đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn. Helium (He) có số hiệu nguyên tử là 2 và nó được đặt ở vị trí thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy cho các nguyên tố khác.

Tóm lại, việc số thứ tự của ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố giúp cho việc tổ chức và sắp xếp các nguyên tố trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

 

Kiến thức mới

Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8 và mẹo ghi nhớ

Việc hiểu và sử dụng bảng tuần hoàn hoá...

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là?

Chất có chứa nguyên tố Nitơ là? A. Metylamin B. Saccarozo C....

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi...

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là?

Phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn là? A....